ES, 2 Euro, NP, 2012, 10 Jahre Euro
Produktnr: 90.12.060.1500.6011.01
3,60 €

ES, 2 Euro, NP, 2012, Kathedrale von Burgos
Produktnr: 90.12.060.1500.6012.01
4,56 €